โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา วันที่

ที่ วันเวลา ชื่อ-สกุล ชั้น เบอร์โทร รร.เดิม
386 12/5/2020, 14:09:04 นายโชคชัย สุขต้อ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เวียงเจดีย์วิทยา
385 12/5/2020, 11:41:49 นางสาวนัชพร ขึมจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 861824755 เวียงเจดีย์วิทยา
384 12/5/2020, 11:10:04 นางสาวพรพรรณ สุขต้อ มัธยมศึกษาปีที่ 4 645316995 เวียงเจดีย์วิทยา
383 12/5/2020, 8:00:07 นางสาวณิชนันทน์ มโนตัน มัธยมศึกษาปีที่ 4 973566209 เวียงเจดีย์วิทยา
382 12/5/2020, 15:55:52 นางสาวกนกพร ปัญญาปวง มัธยมศึกษาปีที่ 4 861150962 เวียงเจดีย์วิทยา
381 12/5/2020, 14:08:46 นายพีระพล สิลาทิพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 621494821 ปริยัติธรรมวัดพระธาติห้าดวง
380 12/5/2020, 13:46:18 นางสาวรมิดา นวลใส มัธยมศึกษาปีที่ 4 830254434 เวียงเจดีย์วิทยา
379 12/5/2020, 13:26:44 นางสาวนงนภัส เติมใจ มัธยมศึกษาปีที่ 4 831284566 เวียงเจดีย์วิทยา
378 12/5/2020, 15:37:51 เด็กหญิงสุพัทนา ภู่เรือง มัธยมศึกษาปีที่ 1 8610409401 บ้านโฮ่ง
377 12/5/2020, 12:53:43 เด็กชายปฐพี ปัญญา มัธยมศึกษาปีที่ 1 820512887 อัยยะสิริ
376 11/5/2020, 21:44:51 นางสาวชุติมา ประสิทธิ์แก้วแดง มัธยมศึกษาปีที่ 4 655012263 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
375 11/5/2020, 15:22:10 เด็กชายกฤตเมธ ประดับวัน มัธยมศึกษาปีที่ 4 922944751 เวียงเจดีย์วิทยา
374 11/5/2020, 20:33:48 เด็กชายจิรพัฒน์ ยอดเขียว มัธยมศึกษาปีที่ 1 619042062 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่
373 11/5/2020, 16:11:51 เด็กชายภูริภัทร วงค์ขัติย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 891912800 อัยยสิริ
372 11/5/2020, 16:04:41 เด็กหญิงชนันกร อุตระ มัธยมศึกษาปีที่ 1 898277344 โรงเรียนอนุบาลวังดิน
371 11/5/2020, 15:30:48 เด็กชายวรเวช หล้าต๋า มัธยมศึกษาปีที่ 1 923744825 โรงเรียนบ้านผาต้าย
370 11/5/2020, 12:47:52 เด็กชายศุทธสิน เรือนอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 980055088 บ้านดงสักงาม
369 11/5/2020, 10:51:43 เด็กชายปานตะวัน เทพอาจ มัธยมศึกษาปีที่ 1 932415516 โรงเรียนบ้านปรางค์
368 11/5/2020, 9:54:32 เด็กชายเสฏฐวุฒิ ยะเปียง มัธยมศึกษาปีที่ 1 648854068 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
367 10/5/2020, 17:23:53 เด็กหญิงพิชญา ธาดาสันติพงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 810219616 บ้านม่วงสามปี
366 10/5/2020, 14:06:10 นายชวกร เกตุแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 984738458 เวียงเจย์วิทยา
365 10/5/2020, 13:47:36 นายภีรภัทร ใจธิ มัธยมศึกษาปีที่ 4 981413764 เวียงเจย์วิทยา
364 10/5/2020, 12:10:03 นายศุภกิจ แก้วแฮ มัธยมศึกษาปีที่ 4 931946460 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
363 10/5/2020, 10:39:29 เด็กหญิงณัฐพร บัวแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 821869247 บ้านนาทราย
362 10/5/2020, 8:33:47 เด็กชายศุภกร แก้วแฮ มัธยมศึกษาปีที่ 1 931946460 อนุบาลวังดิน
361 10/5/2020, 7:36:42 เด็กหญิงณัฐธีรา ต่างใจรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 861167459 บ้านดอนมูล
360 9/5/2020, 15:46:14 นางสาวศุภนิดา กันทะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 895538661 เวียงเจดีย์วิทยา
359 9/5/2020, 18:37:29 นางสาววรฤทัย แก้วเรือนคำ มัธยมศึกษาปีที่ 4 848853114 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
358 9/5/2020, 7:53:39 นางสาวรินลณี ใจงาม มัธยมศึกษาปีที่ 4 871817088 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร
357 9/5/2020, 13:02:06 นายรังสรรค์ วงศ์วารีย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 649466854 เวียงเจดีย์วิทยา
356 7/5/2020, 16:04:30 นางสาวนิภาวัลย์ อินต๊ะอ้าย มัธยมศึกษาปีที่ 4 881435271 ชุมชนบ้านป่าไผ่
355 9/5/2020, 13:17:02 นายฐานันดร ตะยะพงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 631125843 เวียงเจดีย์วิทยา
354 9/5/2020, 22:27:07 นายกฤชกร กุณาเบี้ย มัธยมศึกษาปีที่ 4 931257311 เวียงเจดีย์วิทยา
353 9/5/2020, 9:21:54 เด็กชายนวพร อะกะเรือน มัธยมศึกษาปีที่ 1 895546511 อัยยสิริ
352 9/5/2020, 11:34:44 เด็กหญิงพิมพ์พกานต์ ดอนนาทราย มัธยมศึกษาปีที่ 1 861850359 บ้านม่วงสามปี
351 9/5/2020, 20:53:09 เด็กชายพงษ์พญา แก้วนิลตา มัธยมศึกษาปีที่ 1 925991256 อนุบาลวังดิน
350 8/5/2020, 8:27:59 เด็กชายอภิชาติ วงค์ษาสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 บ้านผาต้าย
349 8/5/2020, 19:32:06 เด็กชายภาคิไนย ยะทา มัธยมศึกษาปีที่ 1 บ้านห้วยเเหน
348 8/5/2020, 19:13:33 นายนิวัฒน์ อิ่นคำ มัธยมศึกษาปีที่ 4 808518737 บ้านบวก
347 8/5/2020, 16:05:17 เด็กชายมหรรณพ รักษาภักดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 956952233 โรงเรียนอัยยสิริ
346 8/5/2020, 14:51:13 เด็กหญิงกิตตินันศินีย์ แก้วหล้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 บ้านป่าจี้
345 8/5/2020, 14:37:26 เด็กชายกรวิชญ์ แก้วมา มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลวังดิน
344 8/5/2020, 14:08:35 เด็กชายวีระเดช เมืองมา มัธยมศึกษาปีที่ 1 800635814 บ้านแม่ปันเดง
343 8/5/2020, 10:44:31 นายรัชชานนท์ ปันวารี มัธยมศึกษาปีที่ 4 650237180 เวียงเจดีย์วิทยา
342 8/5/2020, 10:10:03 เด็กชายปัณณวิชญ์ บัวน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 1 630480704 โรงเรียนบ้านสายตรี16
341 8/5/2020, 10:02:05 เด็กชายกรวิชญ์ เมืองมูล มัธยมศึกษาปีที่ 1 971925055 บ้านห้วนเเหน
340 8/5/2020, 8:27:59 เด็กชายอภิชาติ วงค์ษาสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 บ้านผาต้าย
339 8/5/2020, 19:32:06 เด็กชายภาคิไนย ยะทา มัธยมศึกษาปีที่ 1 บ้านห้วยเเหน
338 8/5/2020, 19:13:33 นายนิวัฒน์ อิ่นคำ มัธยมศึกษาปีที่ 4 808518737 บ้านบวก
337 8/5/2020, 16:05:17 เด็กชายมหรรณพ รักษาภักดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 956952233 โรงเรียนอัยยสิริ
336 8/5/2020, 14:51:13 เด็กหญิงกิตตินันศินีย์ แก้วหล้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 บ้านป่าจี้
335 8/5/2020, 14:37:26 เด็กชายกรวิชญ์ แก้วมา มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลวังดิน
334 8/5/2020, 14:08:35 เด็กชายวีระเดช เมืองมา มัธยมศึกษาปีที่ 1 800635814 บ้านแม่ปันเดง
333 8/5/2020, 10:44:31 นายรัชชานนท์ ปันวารี มัธยมศึกษาปีที่ 4 650237180 เวียงเจดีย์วิทยา
332 8/5/2020, 10:10:03 เด็กชายปัณณวิชญ์ บัวน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 1 630480704 โรงเรียนบ้านสายตรี16
331 8/5/2020, 10:02:05 เด็กชายกรวิชญ์ เมืองมูล มัธยมศึกษาปีที่ 1 971925055 บ้านห้วนเเหน
330 7/5/2020, 21:49:21 เด็กหญิงณัฐสิริ เมาคำลี มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลลำพูน
329 7/5/2020, 21:19:56 นางสาวทองเพียร จันทร์นิ้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง
328 7/5/2020, 20:51:52 เด็กชายสิรดนัย มณีผาย มัธยมศึกษาปีที่ 1 622524832 อนุบาลวังดิน
327 7/5/2020, 16:04:30 นางสาวนิภาวัลย์ อินต๊ะอ้าย มัธยมศึกษาปีที่ 4 881435271 ชุมชนบ้านป่าไผ่
326 7/5/2020, 15:16:50 เด็กชายเดชดนัย แตงเส็ง มัธยมศึกษาปีที่ 1 849498412 อนุบาลวังดิน
325 7/5/2020, 14:56:01 เด็กหญิงภูริชญา ชมภูพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 821894368 บ้านห้วยแหน
324 7/5/2020, 13:58:16 เด็กชายเล้า อยู่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 804988167 อนุบาลวังดิน
323 7/5/2020, 11:17:43 นายวริทธิ์ วันตลา มัธยมศึกษาปีที่ 4 931604051 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่
322 7/5/2020, 11:15:03 นางสาวธิดารัตน์ พรมอิน มัธยมศึกษาปีที่ 4 622611865 นาทรายวิทยาคม
321 6/5/2020, 8:07:59 นายยศกร วรรณภิละ มัธยมศึกษาปีที่ 4 834491767 เวียงเจดีย์วิทยา
320 6/5/2020, 11:17:14 นางสาวสุชานันท์ สามีแฮ มัธยมศึกษาปีที่ 4 970823931 โรงเรียนบ้านเเม่หว่าง
319 6/5/2020, 20:17:06 นางสาวสิริวิมล สีเปิ้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 979855331 เวียงเจดีย์วิทยา
318 6/5/2020, 20:16:47 นางสาวสิริกร สีเปิ้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 979855331 เวียงเจดีย์วิทยา
317 6/5/2020, 20:54:08 นางสาวสโรชา พงษ์สวรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 806775940 เวียงเจดีย์วิทยา
316 6/5/2020, 20:30:19 นางสาวมิตรสินี กันจินะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 625676241 เวียงเจดีย์วิทยา
315 6/5/2020, 9:25:59 นางสาวพรรณภัทร ขัดกันทะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 925051243 เวียงเจดีย์วิทยา
314 6/5/2020, 11:17:24 เด็กหญิงณัฐธิดา แสนสมบัติ มัธยมศึกษาปีที่ 4 951872455 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมถ์)
313 6/5/2020, 14:42:25 นายชาญชัย เชี่ยวชาญ มัธยมศึกษาปีที่ 4 853680216 เวียงเจดีย์วิทยา
312 6/5/2020, 17:36:23 เด็กหญิงพิลาศลักษณ์ อินต๊ะก๋อง มัธยมศึกษาปีที่ 1 987902950 บ้านดอนมูล
311 6/5/2020, 15:00:12 เด็กชายพัสกร สีวิจี๋ มัธยมศึกษาปีที่ 1 935586270 โรงเรียนบ้านดอนมูล
310 6/5/2020, 9:26:30 เด็กหญิงกัญฑมาศ ขันแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 806129239 วังวิทยา
309 6/5/2020, 18:47:35 เด็กหญิงสิริรัตน์ รัตน์เจริญกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 876603850 โรงเรียนบ้านป่าจี้
308 6/5/2020, 18:52:44 เด็กหญิงวารญา ศรีวิไล มัธยมศึกษาปีที่ 1 955262134 ผาต้าย
307 6/5/2020, 20:18:26 เด็กชายปพนวัฒน์ ปุณยาวนารักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 650355153 อนุบาลวังดิน
306 5/5/2020, 14:36:19 เด็กหญิงอมลวรรณ ธนะแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 801200224 เวียงเจดีย์วิทยา
305 5/5/2020, 13:29:45 นายอภิชาติ โปธิบาล มัธยมศึกษาปีที่ 4 947170517 เวียงเจดีย์วิทยา
304 5/5/2020, 19:28:30 นางสาวหทัยชนก สีวิจี๋ มัธยมศึกษาปีที่ 4 828934470 เวียงเจดีย์วิทยา
303 5/5/2020, 16:27:22 นายสิทธิพล นาทรายสมาน มัธยมศึกษาปีที่ 4 931586328 เวียงเจดีย์วิทยา
302 5/5/2020, 10:08:14 นายปวริศ เตจาโท่น มัธยมศึกษาปีที่ 4 913077499 เวียงเจดีย์วิทยา
301 5/5/2020, 20:00:27 นายบรรณวิชญ์ ดวงดี มัธยมศึกษาปีที่ 4 987577262 เวียงเจดีย์วิทยา
300 5/5/2020, 17:18:09 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ ยศอิ มัธยมศึกษาปีที่ 4 637959942 เวียงเจดีย์วิทยา
299 5/5/2020, 15:06:40 นางสาวณัฐณิชา ทาต๊ะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 942528749 เวียงเจดีย์วิทยา
298 5/5/2020, 13:47:10 เด็กหญิงณัฎฐนิชา ปวนทา มัธยมศึกษาปีที่ 4 957208840 เวียงเจดีย์วิทยา
297 5/5/2020, 16:04:05 นายโชคชัย ต้อ มัธยมศึกษาปีที่ 4 952968735 เวียงเจดีย์วิทยา
296 5/5/2020, 15:51:36 นายชิษณุพงศ์ ชัยบุญยืน มัธยมศึกษาปีที่ 4 966539330 เวียงเจดีย์วิทยา
295 5/5/2020, 14:30:41 นายเฉลิมชัย ตาแสน มัธยมศึกษาปีที่ 4 979273120 เวียงเจดีย์วิทยา
294 5/5/2020, 13:22:34 นายกฤติศักดิ์ วงศ์ปุก มัธยมศึกษาปีที่ 4 บ้านเเม่ลาน
293 5/5/2020, 20:46:55 เด็กชายเหนือเมฆ อรุณวรชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 904715294 อัยยสิริ
292 5/5/2020, 10:34:16 เด็กชายสุทธิภัทร ยอดแปง มัธยมศึกษาปีที่ 1 838018257 บ้านนากลาง
291 5/5/2020, 15:42:54 เด็กชายสิทธา มีเเก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 991341019 โรงเรียนบ้านโฮ่ง
290 5/5/2020, 10:55:40 เด็กหญิงศิรภัสสร ง่วนเส็ง มัธยมศึกษาปีที่ 1 972194291 อนุบาลวังดิน
289 5/5/2020, 16:44:30 เด็กชายศรายุธ เขื่อนแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 830282289 โรงเรียนบ้านดอนมูล
288 5/5/2020, 19:13:49 เด็กหญิงลลิตา ป้อมฝั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 860688384 โรงเรียนอนุบาลวังดิน
287 5/5/2020, 8:33:24 เด็กชายภูริวัฒน์ ติ๊บอุด มัธยมศึกษาปีที่ 1 821840545 อัยยสิริ
286 5/5/2020, 11:39:19 เด็กชายภูมิพัฒน์ มั่งสุวรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 823480881 แสนโกศิกนุสรณ์
285 5/5/2020, 17:51:19 เด็กชายพีรวัฒน์ ศรีใจต๊ะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 650120961 บ้านฮ่อมต้อ
284 5/5/2020, 12:36:27 เด็กชายพีรณัฐ เริงใจ มัธยมศึกษาปีที่ 1 969542350 อนุบาลวังดิน
283 5/5/2020, 9:22:37 เด็กหญิงพีรกานต์ สิงห์คำปัน มัธยมศึกษาปีที่ 1 รร บ้านหล่ายท่า
282 5/5/2020, 9:06:33 เด็กชายพรสวรรค์ เวียงยิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1 930308499 บ้านสันวิไล
281 5/5/2020, 21:22:57 เด็กหญิงปัยญาดา เตชะอุ่น มัธยมศึกษาปีที่ 1 650159344 บ้านปางส้าน
280 5/5/2020, 20:25:12 เด็กหญิงปภาตา ทับสระน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 1 613832921 อนุบาลวังดิน
279 5/5/2020, 11:36:29 เด็กชายนัทกานต์ สุสินธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 641868307 บ้านฮั่ว
278 5/5/2020, 13:49:53 เด็กชายธนดล ใหญ่ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 932398079 อัยยสิริ
277 5/5/2020, 9:15:03 เด็กชายธนกฤต กันทะอัศวะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 903161669 อนุบาลวังดิน
276 5/5/2020, 11:38:12 เด็กชายณัฏฐกรณ์ นิธิกรเจริญกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 988192544 อัยยสิริ
275 5/5/2020, 9:52:52 เด็กชายณฐรัช ล้อมกรรวี มัธยมศึกษาปีที่ 1 829376339 บ้านม่วงสามปี
274 5/5/2020, 7:53:33 เด็กชายชัยวัฒน์ สมหนู มัธยมศึกษาปีที่ 1 612812693 บ้านดงสักงาม
273 5/5/2020, 18:32:24 เด็กชายชญานนท์ ถานะสม มัธยมศึกษาปีที่ 1 848856517 โรงเรียนบ้านดอนมูล
272 5/5/2020, 13:16:07 เด็กหญิงจินตพร เอนกพัฒนาไพร มัธยมศึกษาปีที่ 1 623071903 โรงเรียนบ้านผาลาด
271 5/5/2020, 9:09:59 เด็กชายจักรรินทร์ เทพอาภา มัธยมศึกษาปีที่ 1 871867379 อัยยสิริ
270 4/5/2020, 10:49:25 นางสาวพิมพ์ชนก ฟองเทพ มัธยมศึกษาปีที่ 4 654848709 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
269 4/5/2020, 11:14:37 นายอธิศ อินทรศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4 832050168 เวียงเจดีย์วิทยา
268 4/5/2020, 11:37:37 เด็กหญิงศุภนิดา ต๊ะตุ้ย มัธยมศึกษาปีที่ 4 931670753 เวียงเจดีย์วิทยา
267 4/5/2020, 11:47:15 นายณฐนนท์ บังคมเนตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 930986863 เวียงเจดีย์วิทยา
266 4/5/2020, 13:24:44 นางสาวอริน​ย​วรรณ​ พิมพา มัธยมศึกษาปีที่ 4 941247904 เวียงเจดีย์วิทยา
265 4/5/2020, 13:37:14 นางสาวจิรัชญา จันทะวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 811681069 เวียงเจดีย์วิทยา
264 4/5/2020, 19:57:17 นางสาวนลินทิพย์ พงษ์ตุ้ย มัธยมศึกษาปีที่ 4 621388790 โรงเรียนบ้านเเม่เทย
263 4/5/2020, 20:17:32 นายพีรพัฒน์ แก้วเมืองมา มัธยมศึกษาปีที่ 4 855112234 เวียงเจดีย์วิทยา
262 4/5/2020, 20:51:34 นางสาวนภสร ชัยยา มัธยมศึกษาปีที่ 4 968406764 บ้านห้วยแหน
261 4/5/2020, 8:01:32 นางสาวเมธาวี หอมดี มัธยมศึกษาปีที่ 4 931324807 เวียงเจดีย์วิทยา
260 4/5/2020, 9:31:05 นายDevalui Lopes มัธยมศึกษาปีที่ 4 972641086 Hiderba school
259 4/5/2020, 9:44:35 นายชนะพล โสพรม มัธยมศึกษาปีที่ 4 930392852 บ้านก้อจัดสรร
258 4/5/2020, 9:46:10 นางสาววิรัญญา. มะหลีแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 937282189 เวียงเจดีย์วิทยา
257 4/5/2020, 10:02:36 เด็กชายไชยภพ ถาโน มัธยมศึกษาปีที่ 1 972644164 โรงเรียนอนุบาลวังดิน
256 4/5/2020, 10:06:16 เด็กหญิงพิรดา สุรินทร์ธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 887989285 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ(
255 4/5/2020, 11:11:57 เด็กชายรัฐนันท์ อุดหนุน มัธยมศึกษาปีที่ 1 843780423 อัยยสิริ
254 4/5/2020, 11:20:24 เด็กชายผนธร ตาวงศ์ษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 898536225 บ้านแม่เทย
253 4/5/2020, 11:21:50 เด็กหญิงประภาดา คงเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 1 652685829 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฏร์นฤมิต)
252 4/5/2020, 11:53:10 เด็กชายณัฐพงษ์ ตาอินต๊ะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 903199118 ชุมชนบ้านแม่ตืน
251 4/5/2020, 11:58:37 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เนตรปัญญา มัธยมศึกษาปีที่ 1 856203620 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
250 4/5/2020, 12:10:41 เด็กหญิงศุจินธรา อุปา มัธยมศึกษาปีที่ 1 864242920 บ้านปวงคะ(ประชาอุทิศ)​
249 4/5/2020, 12:11:51 เด็กหญิงสุดารัตน์ คีรีกอบการค้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 930467949 นาเลี่ยง
248 4/5/2020, 12:12:13 เด็กหญิงธนภร เเก้วคำปัน มัธยมศึกษาปีที่ 1 857189871 บ้านแม่เทย
247 4/5/2020, 12:20:17 เด็กชายณัฐวุทร ก๋าวิโยค มัธยมศึกษาปีที่ 1 931580372 อนุบาลวังดิน
246 4/5/2020, 12:54:04 เด็กชายณัฐวุฒิ เตจ๊ะสา มัธยมศึกษาปีที่ 1 บ้านป่าจี้
245 4/5/2020, 13:31:23 เด็กชายธนัช สุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 1 892649864 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
244 4/5/2020, 14:00:57 เด็กชายธนพนธ์ มูลกาวิน มัธยมศึกษาปีที่ 1 958827436 บ้านม่วงสามปี
243 4/5/2020, 14:31:16 เด็กชายนาวิน นิลศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 871092208 โรงเรียนอนุบาลวังดิน
242 4/5/2020, 14:33:45 เด็กหญิงอภิชญา กระจ่างแจ่มเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 979816778 บ้านผาต้าย
241 4/5/2020, 14:58:15 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ศรีเนตร มัธยมศึกษาปีที่ 1 959747672 อนุบาลวังดิน
240 4/5/2020, 16:27:57 เด็กหญิงพรนภัส เจริญคุณ มัธยมศึกษาปีที่ 1 652681568 โรงเรียนอัยยสิริ
239 4/5/2020, 17:45:33 เด็กหญิงไพลิน ฉัตรบุรานนทชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 935864622 อัยยสิริ
238 4/5/2020, 17:58:47 เด็กชายจตุพร ร้อยแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 939452647 ห้วยหญ้าไซ
237 4/5/2020, 18:29:53 เด็กหญิงบุญพิทักษ์ ไชยาจินะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 906898967 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
236 4/5/2020, 18:43:32 เด็กชายพันธวัช นะวัน มัธยมศึกษาปีที่ 1 654357259 บ้านผาลาด
235 4/5/2020, 19:11:21 เด็กหญิงณัฐพร แย้มพจนา มัธยมศึกษาปีที่ 1 972085027 บ้านนากลาง
234 4/5/2020, 22:14:46 เด็กหญิงวาสิณี แสงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 894358569 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
233 4/5/2020, 8:10:34 เด็กหญิงอลิษา อุดสาพะเเล มัธยมศึกษาปีที่ 1 969542105 โรงเรียนอนุบาลวังดิน
232 4/5/2020, 8:12:12 เด็กชายณัฐวุฒิ ธัญญแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 896375331 อนุบาลวังดิน
231 4/5/2020, 8:22:17 เด็กชายธนกร ไตรเมธาวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 1 642692326 บ้านม่วงสามปี
230 4/5/2020, 8:23:07 เด็กชายวินัย ต๊ะอุ่น มัธยมศึกษาปีที่ 1 861871297 บ้านห้วยแหน
229 4/5/2020, 8:35:33 เด็กชายนที ช้างอ่ำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 938766376 บ้านสันป่าสัก
228 4/5/2020, 8:43:34 เด็กชายณัฐสิทธิ์ ตุ่นกันทา มัธยมศึกษาปีที่ 1 918326156 บ้านผาลาด
227 4/5/2020, 9:03:03 เด็กชายวุฒิชัย ธรรมชัยตา มัธยมศึกษาปีที่ 1 980231317 บ้านป่าตาล
226 4/5/2020, 9:13:01 เด็กหญิงธิดารัตน์ ลายสนธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 834844229 บ้านนากลาง
225 4/5/2020, 9:18:53 เด็กชายณฐรัช ล้อมกรรวี มัธยมศึกษาปีที่ 1 829376339 บ้านม่วงสามปี
224 4/5/2020, 9:29:18 เด็กหญิงพิมพ์อำไพ ณ ลำพูน มัธยมศึกษาปีที่ 1 881419767 บ้านดงสักงาม
223 4/5/2020, 9:44:31 เด็กชายปัณณธร ปาวงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 946257007 บ้านแม่กองวะ
222 4/5/2020, 9:51:33 เด็กหญิงลลิตภัทร สูสา มัธยมศึกษาปีที่ 1 927374329 โรงเรียนอนุบาลวังดิน
221 3 พ.ค. 2563 09:22:32 นางสาวไอยญารัตน์ พรหมายน มัธยมศึกษาปีที่ 4 0622708876 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม
220 3 พ.ค. 2563 13:33:13 เด็กหญิงอุษณิษา บุญเป็ง มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลวังดิน
219 3 พ.ค. 2563 18:39:04 เด็กหญิงอินทิรา เมืองเต็ม มัธยมศึกษาปีที่ 1 0993872281 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว
218 3 พ.ค. 2563 08:54:13 เด็กหญิงอารีรัตน์ มณีศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 0860974241 โรงเรียนอัยยสิริ
217 3 พ.ค. 2563 21:19:05 เด็กหญิงอารีย์ หล้าจ้อน มัธยมศึกษาปีที่ 1 0832214875 บ้านโฮ่ง
216 3 พ.ค. 2563 12:59:01 เด็กหญิงอาทิตยาพร ปาอ้าย มัธยมศึกษาปีที่ 1 0895614188 บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
215 3 พ.ค. 2563 08:47:59 นายอัครพล รุ่นหนุ่ม มัธยมศึกษาปีที่ 4 0989395482 เวียงเจดีย์วิทยา
214 3 พ.ค. 2563 18:45:34 เด็กหญิงอริสรา ทาวิลูน มัธยมศึกษาปีที่ 1 0931745795 โรงเรียนฮ่อมต้อ
213 3 พ.ค. 2563 14:28:01 นางสาวอริสรา เสาร์นุ มัธยมศึกษาปีที่ 4 0630737646 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26
212 3 พ.ค. 2563 08:20:48 เด็กชายอริญชัย จันปันขว้าง มัธยมศึกษาปีที่ 1 0866701185 ชุมชนบ้านป่าไผ่
211 3 พ.ค. 2563 14:06:13 เด็กหญิงอมลวรรณ ขัดสาย มัธยมศึกษาปีที่ 1 0979984012 โรงเรียนอนุบาลวังดิน
210 3 พ.ค. 2563 17:53:28 นางสาวอมริสา วันดี มัธยมศึกษาปีที่ 4 0884028257 บ้านแม่เทย
209 3 พ.ค. 2563 13:04:38 เด็กชายอภิเดช คุณหงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0931609698 อนุบาลวังดิน
208 3 พ.ค. 2563 17:26:55 นางสาวอภิญญา ยศลุน มัธยมศึกษาปีที่ 4 0842432185 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร
207 3 พ.ค. 2563 09:13:17 เด็กหญิงอภิญญา อินทรศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 0832050168 บ้านหล่ายท่า
206 3 พ.ค. 2563 12:13:05 เด็กชายอภิชัย สุนันตา มัธยมศึกษาปีที่ 1 0932500813 บ้านผาต้าย
205 3 พ.ค. 2563 12:27:09 เด็กหญิงอภัสรา แก้วมณี มัธยมศึกษาปีที่ 1 0987648151 บ้านฮ่อมต้อ
204 3 พ.ค. 2563 15:53:04 นางสาวอนุธิดา อุปนันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา
203 3 พ.ค. 2563 11:49:20 เด็กหญิงอนันชนก สมขาสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0972530385 บ้านหล่ายท่า
202 3 พ.ค. 2563 18:46:38 เด็กหญิงอธิชา ปู่เงิน มัธยมศึกษาปีที่ 1 0861875071 บ้านกองวะ
201 3 พ.ค. 2563 11:29:24 เด็กหญิงอธิชา รัตนโรจน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0932461622 โรงเรียนบ้านแม่แนต
200 3 พ.ค. 2563 08:58:53 นายอดิศักดิ์ ประกอบวุฒิกุล มัธยมศึกษาปีที่ 4 0932544293 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา
199 3 พ.ค. 2563 08:16:44 เด็กหญิงอคัมภ์ศิริ วงศ์ไชยา มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
198 3 พ.ค. 2563 20:55:19 เด็กหญิงหทัยรัตน์ พรมคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0967763691 ชุมชนบ้านป่าไผ่
197 3 พ.ค. 2563 20:29:00 นายเสนีย์ มีกุญชร มัธยมศึกษาปีที่ 4 0622072458 วัดสุวรรณ
196 3 พ.ค. 2563 09:49:31 เด็กชายสุรนันท์ เนตรยอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 0861832132 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน
195 3 พ.ค. 2563 11:09:14 เด็กหญิงสุภัสสรา สุภามี มัธยมศึกษาปีที่ 1 0931845360 บ้านผาต้าย
194 3 พ.ค. 2563 08:51:04 เด็กหญิงสุภัชชา พงค์ตัน มัธยมศึกษาปีที่ 1 0954062012 บ้านสันวืไล
193 3 พ.ค. 2563 11:01:22 เด็กหญิงสุพิชญา คำแปง มัธยมศึกษาปีที่ 1 0909580332 บ้านห้วยหญ้าไซ
192 3 พ.ค. 2563 10:11:33 นางสาวสุทธิพร อัศม์เดชกุล มัธยมศึกษาปีที่ 4 0972283421 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
191 3 พ.ค. 2563 11:29:19 เด็กหญิงสุฐิตา ศรีเนตร มัธยมศึกษาปีที่ 1 0654452432 ชุมชนบ้านแม่ตืน
190 3 พ.ค. 2563 20:53:21 นางสาวสุชาพิชญ์ อิ่นคำ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เวียงเจดีย์วิทยา
189 3 พ.ค. 2563 12:47:55 เด็กหญิงสิรินทรา สุระจินดา มัธยมศึกษาปีที่ 1 0810205313 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
188 3 พ.ค. 2563 08:19:43 เด็กชายสิรวัฒน์ พงษ์ตัน มัธยมศึกษาปีที่ 1 0809406746 สันวิไล
187 3 พ.ค. 2563 10:06:06 เด็กหญิงสาวิกา วงษ์ปาลี มัธยมศึกษาปีที่ 1 0804971461 บ้านโฮ่ง
186 3 พ.ค. 2563 15:12:46 เด็กชายสังสรรค์ สุขเกษม มัธยมศึกษาปีที่ 1 0864285645 อัยยสิริ
185 3 พ.ค. 2563 09:01:40 เด็กชายสราวุฒิ หลวงนา มัธยมศึกษาปีที่ 1 0625206993 บ้านสันป่าสัก
184 3 พ.ค. 2563 08:24:45 เด็กชายสรณ์สิริ วิชาดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 0649951506 ชุมชนบ้านป่าไผ่
183 3 พ.ค. 2563 16:36:44 เด็กหญิงศุภาวรรณ ชนะศรีเจิญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0979568500 อนุบาลวังดิน
182 3 พ.ค. 2563 18:01:50 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เครือคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0957968737 บ้านผาต้าย
181 3 พ.ค. 2563 11:12:21 นางสาวศุภรดา พสุธรานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 0889458832 เวียงเจดีย์วิทยา
180 3 พ.ค. 2563 14:58:57 นายศุภพงษ์ ก่อเกื้อตระกูล มัธยมศึกษาปีที่ 4 0988180636 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
179 3 พ.ค. 2563 19:23:46 เด็กชายศุภณัฐ หวายพรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 0810330073 อนุบาลวังดิน
178 3 พ.ค. 2563 11:41:39 เด็กชายศิวกร ต้อนรับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0979583923 บ้านแม่แนต
177 3 พ.ค. 2563 09:26:38 เด็กหญิงศิริรัตน์ จินาเดช มัธยมศึกษาปีที่ 1 0895594691 อนุบาลวังดิน
176 3 พ.ค. 2563 08:55:27 เด็กชายศิริพงษ์ กันทะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0899977028 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน
175 3 พ.ค. 2563 08:47:09 เด็กหญิงศิรินภา ธรรมใจ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0937506313 บ้านแม่เทย
174 3 พ.ค. 2563 09:30:06 เด็กชายศาสตาวัฒน์ สิงห์โต มัธยมศึกษาปีที่ 1 0986065663 อัยยสิริ
173 3 พ.ค. 2563 13:17:19 นายศักรินทร์ ครองเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 4 0812887047 แม่ตืนวิทยา
172 3 พ.ค. 2563 09:41:45 เด็กหญิงศศิธร รักพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0830180557 โรงเรียน บ้านม่วงสามปี
171 3 พ.ค. 2563 09:36:31 เด็กหญิงศลิลทิพย์ รินสมปาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 0931054028 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
170 3 พ.ค. 2563 12:01:43 เด็กชายศรวัสย์ เป็งหาสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0947965598 ม่วงสามปี
169 3 พ.ค. 2563 16:03:11 เด็กชายเวชพิสิฐ โพธิ์หนี่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0817756840 อนุบาลวังดิน
168 3 พ.ค. 2563 18:25:28 นายวีรสิทธ อีนถา มัธยมศึกษาปีที่ 4 0925455813 บ้านก้อจัดสรร
167 3 พ.ค. 2563 09:45:44 เด็กชายวิวัฒน์ ปันทนันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0931962718 อัยยสิริ
166 3 พ.ค. 2563 15:05:28 เด็กหญิงวิลาสินี คำเสือ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0805066336 บ้านม่วงสามปี
165 3 พ.ค. 2563 10:58:43 เด็กหญิงวิฌกาญจน์ แก้วแว้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 0988397496 รร.บ้านปางส้าน
164 3 พ.ค. 2563 14:01:50 เด็กหญิงวัชรินทร์ ตายุ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเเม่กองวะ
163 3 พ.ค. 2563 11:13:10 เด็กหญิงวลัยพรรณ ศรียนจอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 0864531205 บ้านผาต้าย
162 3 พ.ค. 2563 16:40:52 เด็กชายวริทธิ์ธร เป็งทา มัธยมศึกษาปีที่ 1 0869244035 อัยยสิริ
161 3 พ.ค. 2563 16:57:16 นางสาววรัทยา ไชยพูน มัธยมศึกษาปีที่ 4 0931891629 โรงเรียนบ้านแม่เทย
160 3 พ.ค. 2563 22:29:50 นางสาววรรณษา คีรีชวลิต มัธยมศึกษาปีที่ 4 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
159 3 พ.ค. 2563 12:18:14 เด็กหญิงวรณิชา โม่งจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0932476455 โรงเรียนอนุบาลวังดิน
158 3 พ.ค. 2563 17:37:36 เด็กชายวรชน ธำรงวิชชากร มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลวังดิน
157 3 พ.ค. 2563 10:43:03 นายวชิรวิทย์ มาจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 0857200549 เวียงเจดีย์วิทยา
156 3 พ.ค. 2563 16:40:10 นายวงศกร นะวัน มัธยมศึกษาปีที่ 4 0871838544 บ้านก้อจัดสรร
155 3 พ.ค. 2563 18:07:35 เด็กชายลัญจกร​ แก้ง​พิงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0899519177 ม่วงสามปี
154 3 พ.ค. 2563 08:26:30 เด็กชายฤทธิเกียรติ แก้วมา มัธยมศึกษาปีที่ 1 0946125018 โรงเรียนบ้านปางส้าน
153 3 พ.ค. 2563 11:02:57 เด็กหญิงรัตติกานต์ ตาคำเที่ยง มัธยมศึกษาปีที่ 1 0931487405 บ้านผาลาด
152 3 พ.ค. 2563 10:21:34 เด็กชายรัฐภูมิ เนียมพรมลี มัธยมศึกษาปีที่ 1 0987649189 บ้านม่วงสามปี
151 3 พ.ค. 2563 13:26:50 นางสาวรัญชนา จันทวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 4 0646259122 โรงเรียนบ้านแม่เทย
150 3 พ.ค. 2563 12:59:34 เด็กหญิงรักษิณา ตันตี้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0961950081 บ้านหล่ายท่า
149 3 พ.ค. 2563 10:54:52 นางสาวรมิดา คำยอด มัธยมศึกษาปีที่ 4 พะเยาพิทยาคม
148 3 พ.ค. 2563 14:56:49 เด็กหญิงรมย์นลิน ยาทองคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0861874579 ม่วงสามปี
147 3 พ.ค. 2563 08:40:20 เด็กชายรณกฤต ศรีพร มัธยมศึกษาปีที่ 1 0821658414 บ้านม่วงสามปี
146 3 พ.ค. 2563 15:45:14 เด็กหญิงมาติกา จินวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านฮั่ว
145 3 พ.ค. 2563 13:50:35 เด็กหญิงมนัสนัท์ ตาปิง มัธยมศึกษาปีที่ 1 0910579840 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
144 3 พ.ค. 2563 08:59:51 เด็กหญิงมนชยา มณีสาร มัธยมศึกษาปีที่ 1 0979876468 บ้านดงสักงาม
143 3 พ.ค. 2563 14:36:55 เด็กหญิงมณิการ์ ชารัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0988127835 ผาต้าย
142 3 พ.ค. 2563 11:06:48 เด็กชายภูวนัตถ์ โปธิบาล มัธยมศึกษาปีที่ 1 0806761294 อนุบาลวังดิน
141 3 พ.ค. 2563 10:20:44 เด็กชายภูวดล จาเต๋จ๊ะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0808517266 ผาลาด
140 3 พ.ค. 2563 10:46:42 เด็กชายภูริวัฒน์ ธนโชติวาณิชกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 0636566974 อนุบาลวังดิน
139 3 พ.ค. 2563 10:46:19 เด็กชายภูมิดนัย ปันกุลพงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 0655432727 เวียงเจดีย์วิทยา
138 3 พ.ค. 2563 09:33:19 เด็กหญิงภุมรินทร์ แก้วเมืองมา มัธยมศึกษาปีที่ 1 0932699293 อนุบาลวันงดิน
137 3 พ.ค. 2563 08:50:03 เด็กชายภานุวัฒน์ ตุ่นจาอ้าย มัธยมศึกษาปีที่ 1 บ้านผาลาด
136 3 พ.ค. 2563 10:58:58 เด็กหญิงภานุมาศ ปาลีกุย มัธยมศึกษาปีที่ 1 0988236754 ร.รบ้ปานฮ่อมต้อ
135 3 พ.ค. 2563 19:33:15 เด็กหญิงภัทราพร มณีศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 0884162859 อนุบาลวังดิน
134 3 พ.ค. 2563 08:39:43 นางสาวภัทรสุดา อำรุงธารา มัธยมศึกษาปีที่ 4 0931636351 ชุมชนบ้านป่าไผ่
133 3 พ.ค. 2563 10:45:06 เด็กหญิงภรภัทร พรมมิ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0833207031 บ้านม่วงสามปี
132 3 พ.ค. 2563 10:08:20 เด็กหญิงไพลิน ณ วันเพ็ญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
131 3 พ.ค. 2563 09:18:14 นางสาวแพรววา เนติบัณฑิตไพร มัธยมศึกษาปีที่ 4 0622475397 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
130 3 พ.ค. 2563 14:14:02 นางสาวเพชรวิไล ยางเดิม มัธยมศึกษาปีที่ 4 0847904806 บ้านเเม่เทย
129 3 พ.ค. 2563 20:44:37 นายพุธ – มัธยมศึกษาปีที่ 4 0946312015 พระปริยัติธรรมวัดทุ่งหัวช้าง
128 3 พ.ค. 2563 10:46:24 เด็กชายพีรวัส สอนหล้าวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0932391981 อนุบาลวังดิน
127 3 พ.ค. 2563 10:51:44 เด็กหญิงพิมพกานต์ พรหมสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0884162899 โรงเรียนอัยยสิริ
126 3 พ.ค. 2563 13:00:36 เด็กหญิงพิชญา สิลาทิพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0639461850 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า
125 3 พ.ค. 2563 10:52:07 เด็กชายพันเทพ บุญมาลัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 0962521451 อัยยสิริ
124 3 พ.ค. 2563 08:22:21 เด็กหญิงพัชรภรณ์ เพชรพิชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 0855943353 โรงเรียนอนุบาลวังดิน
123 3 พ.ค. 2563 18:34:53 เด็กหญิงพราวฟ้า ทองรับแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 0935487859 โรงเรียนอัยยสิริ
122 3 พ.ค. 2563 08:19:10 เด็กหญิงพรวีนัส แม่ลานคิรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 0806571558 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์
121 3 พ.ค. 2563 09:02:55 เด็กหญิงพรรณธิกา ฟองฟู มัธยมศึกษาปีที่ 1 0931574372 โรงเรียนผาลาด
120 3 พ.ค. 2563 08:38:40 เด็กหญิงพรญาณี บุญเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0810328492 บ้านม่วงสามปี
119 3 พ.ค. 2563 10:32:44 เด็กชายพงศ์ภรณ์ เมาคำลี มัธยมศึกษาปีที่ 1 0839937462 โรงเรียนอนุบาลวังดิน
118 3 พ.ค. 2563 11:33:37 นางสาวเปียญาภรณ์ ขันเขียว มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
117 3 พ.ค. 2563 11:45:24 เด็กหญิงปุณยานุช ยาวิชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 0808497404 บ้านม่วงสามปี
116 3 พ.ค. 2563 09:14:48 เด็กหญิงปุณยนุช เกตุแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 0989416995 บ้านม่วงสามปี
115 3 พ.ค. 2563 09:42:02 เด็กชายปิยังกูร มาใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0632679645 อัยยสิริ
114 3 พ.ค. 2563 09:22:23 เด็กหญิงปาลิตา มณีจักร มัธยมศึกษาปีที่ 1 0898353038 อนุบาลวังดิน
113 3 พ.ค. 2563 18:30:01 เด็กชายปัณณพร ปาวงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0946257007 บ้านแม่กองวะ
112 3 พ.ค. 2563 09:16:09 เด็กหญิงปวีณา นันต๊ะหน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 1 0808521808 บ้านฮั่ว
111 3 พ.ค. 2563 08:53:24 เด็กหญิงปวริศา สิงห์อ้าย มัธยมศึกษาปีที่ 1 0807924577 อัยยสิริ
110 3 พ.ค. 2563 08:37:23 เด็กหญิงปวรวรรณ มูลอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0801212330 บ้านปางส้าน
109 3 พ.ค. 2563 11:07:39 เด็กหญิงปรียาณัฐ แก้วนินตา มัธยมศึกษาปีที่ 1 0933104497 บ้านม่วงสามปี
108 3 พ.ค. 2563 13:26:48 นางสาวประติภา หม่อมปัญโญ มัธยมศึกษาปีที่ 4 0970306933 ร.ร.บ้านแม่เทย
107 3 พ.ค. 2563 08:23:11 เด็กชายปรมัตถ์ ตั้งวรปัญญากุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 0865866901 อัยยสิริ
106 3 พ.ค. 2563 20:30:47 เด็กชายปภินวิช ประจวบบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0642761785 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่
105 3 พ.ค. 2563 09:24:29 เด็กหญิงปภาวี ใจสุยะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0861927096 อัยยสิริ
104 3 พ.ค. 2563 08:17:54 เด็กหญิงปภาวรินทร์ อุตพรหม มัธยมศึกษาปีที่ 1 0918531463 บ้านนาทราย
103 3 พ.ค. 2563 11:10:37 เด็กหญิงปนัสยา แก้วหนัก มัธยมศึกษาปีที่ 1 0844062805 บ้านดอนมูล
102 3 พ.ค. 2563 17:00:48 เด็กหญิงปณิศรา สีเปิ้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 0980800787 บ้านแม่เทย
101 3 พ.ค. 2563 08:47:38 นางสาวบุษยา ผานามสิริ มัธยมศึกษาปีที่ 4 0828901490 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่
100 3 พ.ค. 2563 12:18:56 เด็กชายเนติพงค์ ปะตุละ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0813668816 อนุบาลวังดิน
99 3 พ.ค. 2563 12:27:08 เด็กหญิงนิภาพร ปัญญา มัธยมศึกษาปีที่ 1 0931904501 โรงเรียนบ้านป่าจี้
98 3 พ.ค. 2563 09:04:31 เด็กหญิงนิตยาวรรณ ยศธิวงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0946212609 ชุมชนบ้านแม่ตืน
97 3 พ.ค. 2563 08:49:14 เด็กหญิงน้ำทิพย์ เสาร์สาร มัธยมศึกษาปีที่ 1 0888050934 บ้านม่วงสามปี
96 3 พ.ค. 2563 09:04:25 เด็กหญิงนันทรัตน์ ไชยมงคล มัธยมศึกษาปีที่ 1 0851066793 ม่วงสามปี
95 3 พ.ค. 2563 18:43:44 เด็กหญิงนภัค อินต๊ะนนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0979378214 บ้านฮ่อมต้อ
94 3 พ.ค. 2563 08:58:22 เด็กหญิงนพัสกมล อนุสาร มัธยมศึกษาปีที่ 1 0979279193 อนุบาลวังดิน
93 3 พ.ค. 2563 16:09:15 เด็กชายนพนันท์ ขันธสินธุ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0932520572 บ้านฮ่อมต้อ
92 3 พ.ค. 2563 19:02:46 เด็กหญิงนงลักษณ์ นวลสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 0885988315 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
91 3 พ.ค. 2563 09:24:40 เด็กหญิงนงนภัส ใจคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0918468168 อนุบาลวังดิน
90 3 พ.ค. 2563 20:39:02 เด็กชายธีรสิทธิ์ จันทร์หนิ้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 0648235759 โรงเรียนอัยยสิริ
89 3 พ.ค. 2563 08:46:08 เด็กชายธีรวัฒน์ ใจมะสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0612727153 โรงเรียนอัยยสิริ
88 4 พ.ค. 2563 07:36:01 เด็กชายธีรภัทร เสาร์คำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0838683265 บ้านสันป่าสัก
87 3 พ.ค. 2563 09:47:33 เด็กชายธีรพงษ์ กันธิยะเทพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0654493115 โรงเรียนอนุบาลวังดิน
86 3 พ.ค. 2563 10:30:19 เด็กชายธีปกรณ์ มหานิล มัธยมศึกษาปีที่ 1 0616264532 โรงเรียนอัยยสิริ
85 3 พ.ค. 2563 08:48:00 นายธิตินันท์ ปูอุตรี มัธยมศึกษาปีที่ 4 0809965750 โรงเรียนบ้านแม่ลาน
84 3 พ.ค. 2563 08:42:18 นางสาวธิดารัตน์ มโนทิพย์เจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 4 0899573078 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
83 3 พ.ค. 2563 10:19:39 เด็กหญิงธิญาดา ใจพล มัธยมศึกษาปีที่ 4 0803184937 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
82 3 พ.ค. 2563 17:16:35 เด็กชายธาวิน พูลสวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0857052155 บ้านม่วงสามปี
81 3 พ.ค. 2563 08:51:09 นางสาวธัญพิชชา กรกฎโกมลรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 0871741783 โรงเรียนชุนชนบ้านป่าไผ่
80 4 พ.ค. 2563 07:48:31 เด็กหญิงธัญจิรา สุภาพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0821958808 บ้านฮั่ว
79 3 พ.ค. 2563 12:31:29 นางสาวธวัลพร ปู่เสาร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 0968451420 บ้านแม่ลาน
78 3 พ.ค. 2563 09:39:12 นายธเนศ แก้วหนิ้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 0857177659 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร
77 3 พ.ค. 2563 12:26:44 เด็กชายธนวินท์ บุตรดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 0820428494 บ้านนากลาง
76 3 พ.ค. 2563 19:01:32 เด็กชายธนภูมิ ต๋าคำนวล มัธยมศึกษาปีที่ 1 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว
75 3 พ.ค. 2563 20:23:20 เด็กชายธนภัทร นาคส้มปล่อย มัธยมศึกษาปีที่ 1 0914823195 บ้านป่าจี้
74 3 พ.ค. 2563 12:40:27 เด็กชายธนภัทร ปุ๊กตา มัธยมศึกษาปีที่ 1 0922656138 บ้านเเม่กองวะ
73 3 พ.ค. 2563 11:00:44 เด็กชายธนภัทร กาอินตา มัธยมศึกษาปีที่ 4 พรหมจักรสังวร
72 3 พ.ค. 2563 10:41:25 นายธนเทพ เทพแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 0825404100 แม่ลาน
71 3 พ.ค. 2563 08:53:05 เด็กชายเดชาวัฒน์ นุปากรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 09185399647 โรงเรียนเทศบาล1บ้านกลาง
70 3 พ.ค. 2563 10:13:11 นายดิถีสิทธิ์ แสงสว่าง มัธยมศึกษาปีที่ 4 0615688515 บ้านก้อจัดสรร
69 3 พ.ค. 2563 09:01:30 เด็กหญิงณิชาภา พงศ์วิชยะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0871806596 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
68 3 พ.ค. 2563 08:44:14 เด็กหญิงณิชานันท์ สานา มัธยมศึกษาปีที่ 1 0932754490 บ้านฮั่ว
67 3 พ.ค. 2563 10:00:44 เด็กหญิงณิชมน เทพาชุมภู มัธยมศึกษาปีที่ 1 0970959619 บ้านม่วงสามปี
66 3 พ.ค. 2563 09:25:38 เด็กหญิงณิชกานต์ สิงห์อ้าย มัธยมศึกษาปีที่ 1 0967959703 ฮ้อมต้อ
65 3 พ.ค. 2563 17:03:56 นายณัฐวัตร ชอบหัตถการ มัธยมศึกษาปีที่ 4 0871925840 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยวงศาพัฒนา
64 3 พ.ค. 2563 10:51:23 เด็กชายณัฐวัตร ไชยมาลี มัธยมศึกษาปีที่ 1 0800348084 โรงเรียนบ้านห้วยแหน
63 3 พ.ค. 2563 08:30:43 เด็กชายณัฐวัฒน์ อัศวะมงคล มัธยมศึกษาปีที่ 1 0800682913 ชุมชนบ้านแม่ตืน
62 3 พ.ค. 2563 10:03:21 เด็กชายณัฐว​ร​รธน์​ มนัสวานิช มัธยมศึกษาปีที่ 1 0804371284 โรงเรียนอนุบาลวังดิน
61 3 พ.ค. 2563 09:31:28 เด็กชายณัฐพัชร์ เรือนรัตนาโชติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0861935349 โรงเรียนอนุบาลวังดิน
60 3 พ.ค. 2563 09:41:20 เด็กชายณัฐพงษ์ ปันใจ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0844625505 โรงเรียนดงสักงาม
59 3 พ.ค. 2563 11:10:13 เด็กชายณัฐพงศ์ เมืองขวา มัธยมศึกษาปีที่ 1 0871759574 โรงเรียนฮ่อมต้อ
58 3 พ.ค. 2563 16:56:18 เด็กหญิงณัฐนันท์ ตาลาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 0910186883 บ้านโฮ่ง
57 3 พ.ค. 2563 18:08:39 เด็กชายณัฐนน ดีวอ มัธยมศึกษาปีที่ 4 0979468197 เวียงเจดีย์วิทยา
56 3 พ.ค. 2563 14:20:37 เด็กหญิงณัฐกมล ทะสุใจ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0861791935 บ้านม่วงสามปี
55 3 พ.ค. 2563 09:30:12 เด็กชายณัฏฐภัทร แสนอุตม์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0613655486 บ้านปางส้าน
54 3 พ.ค. 2563 09:37:25 เด็กชายณัฏฐนันธ์ ไพสิฐธิศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0622530955 ชุมชนบ้านแม่ตืน
53 3 พ.ค. 2563 11:06:14 นางสาวณัฏฐณิชา ชื่นสระน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 4 0954481344 โรางเรียนบ้านก้อจัดสรร
52 3 พ.ค. 2563 09:21:24 เด็กหญิงณัฎฐกันย์ อินต๊ะสืบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0861868588 บ้านม่วงสามปี
51 3 พ.ค. 2563 10:15:02 นางสาวณหทัย เมธีล้ำเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 4 นาทรายวิทยาคม
50 3 พ.ค. 2563 08:39:36 เด็กชายณธีภัทร บุญฟู มัธยมศึกษาปีที่ 1 0954202464 บ้านปางส้าน
49 3 พ.ค. 2563 20:49:59 เด็กหญิงฐิติมน เเสนยอด มัธยมศึกษาปีที่ 1 0929064780 บ้านผาลาด
48 3 พ.ค. 2563 09:15:53 เด็กหญิงฐานิตา ทองสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 0628161762 โรงเรียนบ้านฮั่ว
47 3 พ.ค. 2563 10:27:36 นางสาวญานิกา แนชวา มัธยมศึกษาปีที่ 4 0948296724 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
46 4 พ.ค. 2563 07:06:06 เด็กหญิงญาณิศา. รอดแปง มัธยมศึกษาปีที่ 1 0820061296 บ้านนากลาง
45 3 พ.ค. 2563 08:48:55 เด็กชายชิษณุพงศ์ ปวนคำมา มัธยมศึกษาปีที่ 1 0871722243 บ้านห้วยแหน
44 3 พ.ค. 2563 20:35:37 เด็กชายชิษณุชา อุราทร มัธยมศึกษาปีที่ 1 0806705803 โรงเรียนอนุบาลวังดิน
43 3 พ.ค. 2563 09:03:43 เด็กชายชินภัทร มูลอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0827631492 โรงเรียนบ้านปางส้าน
42 3 พ.ค. 2563 20:40:28 นายชาญณรงค์ ชูทรัพย์เจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 4 0614741673 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
41 3 พ.ค. 2563 12:08:28 นายชวิน เกตุภาค มัธยมศึกษาปีที่ 4 0857141524 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
40 3 พ.ค. 2563 14:56:35 เด็กชายชลัมพี เฟื่องกันทา มัธยมศึกษาปีที่ 1 0613672184 อนุบาลวังดิน
39 3 พ.ค. 2563 10:01:23 เด็กหญิงชลธิชา ก๋าแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 0647216731 โรงเรียนบ้านปางส้าน
38 3 พ.ค. 2563 12:58:51 เด็กหญิงชลกร แก้วคำปัน มัธยมศึกษาปีที่ 1 0954874815 บ้านม่วงสามปี
37 3 พ.ค. 2563 10:31:08 เด็กหญิงชนิตา กิจทวี มัธยมศึกษาปีที่ 1 0871841575 โรงเรียนทุ่งหัวช้าง
36 3 พ.ค. 2563 15:19:51 นางสาวชนิดาภา ลิเลือน มัธยมศึกษาปีที่ 4 0638943306 โรงเรียนบ้านเเม่ลาน
35 3 พ.ค. 2563 10:00:45 เด็กหญิงชนิกานต์ ทาต๊ะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0830281366 อนุบาลวังดิน
34 3 พ.ค. 2563 12:13:39 เด็กหญิงชนม์ชนก จันดาวิชา มัธยมศึกษาปีที่ 1 0871846541 อนุบาลวังดิน
33 3 พ.ค. 2563 10:50:52 เด็กหญิงชฎิลนภัส เสนอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0987482398 บ้านฮ่อมต้อ
32 3 พ.ค. 2563 08:35:14 เด็กหญิงชญาภา เสาร์เปียง มัธยมศึกษาปีที่ 1 0979511046 บ้านผาลาด
31 3 พ.ค. 2563 08:41:08 นายฉัตรจักร ทะนุเพชรพันธุ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 0613351579 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา
30 3 พ.ค. 2563 14:13:28 นายเจษฎากร ตาปิง มัธยมศึกษาปีที่ 4 0910579840 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
29 3 พ.ค. 2563 21:32:29 เด็กหญิงจุฑารัตน์ จัตา มัธยมศึกษาปีที่ 1 0801239608 อัยยสิริ
28 4 พ.ค. 2563 07:02:06 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ต๊ะอุ่น มัธยมศึกษาปีที่ 1 0989487523 หล่ายท่า
27 3 พ.ค. 2563 10:11:01 เด็กชายจุงกอน ปัก มัธยมศึกษาปีที่ 1 0830778126 บ้านแม่ปันเดง
26 3 พ.ค. 2563 20:00:11 เด็กชายจีรพงค์ เชียงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 0827650010 บ้านโฮ่ง
25 3 พ.ค. 2563 11:29:37 เด็กหญิงจิราวรรณ อินทนนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0821863121 อนุบาลวังดิน
24 3 พ.ค. 2563 11:27:49 เด็กหญิงจิราภรณ์ อินทนนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0646403157 อนุบาลวังดิน
23 3 พ.ค. 2563 10:28:56 นางสาวจิรัชญา วันต๊ะลา มัธยมศึกษาปีที่ 4 0858493147 โรงเรียนบ้านแม่ลาน
22 3 พ.ค. 2563 10:14:35 เด็กหญิงจิรภิญญา ธรรมรังษี มัธยมศึกษาปีที่ 1 0961425209 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน
21 3 พ.ค. 2563 18:43:20 นางสาวจิรนุช ยาปะนะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 0970059088 ทาขุมเงินวิทยาคาร
20 3 พ.ค. 2563 11:00:25 นางสาวจินจิรา สุขดี้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 0618134566 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
19 3 พ.ค. 2563 12:55:50 เด็กชายจิณณวัตร แสนสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0884265260 บ้านสันวิไล
18 3 พ.ค. 2563 13:40:58 นางสาวจารุกร ดวงเนตร มัธยมศึกษาปีที่ 4 บ้านแม่เทย
17 3 พ.ค. 2563 10:17:06 นายจตุภัทร ใหม่ปั๋น มัธยมศึกษาปีที่ 4 0613397472 พระปริยัติธรรมวัดทุ่งหัวช้าง
16 3 พ.ค. 2563 08:40:32 เด็กหญิงครองขวัญ ขจรเกียรติสกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 0895540715 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
15 3 พ.ค. 2563 09:06:04 เด็กหญิงเขมจิรา เพชรตา มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่
14 3 พ.ค. 2563 17:13:34 เด็กชายเกียรติกุล อ่ำคิด มัธยมศึกษาปีที่ 1 0931528043 อัยยสิริ
13 3 พ.ค. 2563 13:55:40 เด็กหญิงเกดแก้ว สารสาตร มัธยมศึกษาปีที่ 1 0636296252 บ้านม่วงสามปี
12 3 พ.ค. 2563 08:48:40 เด็กหญิงกุลปริยา ปัญญาพงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0869128921 บ้านม่วงสามปี
11 3 พ.ค. 2563 15:44:39 เด็กชายกิตติธัช ธารสุขสถาพร มัธยมศึกษาปีที่ 1 0861420983 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
10 3 พ.ค. 2563 19:31:18 เด็กหญิงกันติชา วงศ์ละคร มัธยมศึกษาปีที่ 1 0628624656 โรงเรียนอนุบาลวังดิน
9 3 พ.ค. 2563 13:26:08 เด็กหญิงกัญญาภัค สิงห์ตัน มัธยมศึกษาปีที่ 1 0899511512 อัยยะสิริ
8 3 พ.ค. 2563 11:03:45 นางสาวกัญญาภัค มณีศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
7 4 พ.ค. 2563 06:45:46 เด็กหญิงกังสดา สุระเสียง มัธยมศึกษาปีที่ 1 0871774067 อนุบาลวังดิน
6 3 พ.ค. 2563 08:31:48 เด็กชายก้องเกียรติ ยาวิละ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0988178755 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
5 3 พ.ค. 2563 17:37:25 นายกลวัชร คำแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 0648149859 บ้านก้อจัดสรร
4 3 พ.ค. 2563 23:40:12 เด็กหญิงกฤตพร ปิจดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 0967839522 โรงเรียนบ้านแม่เทย
3 3 พ.ค. 2563 11:10:57 เด็กชายกรกช ผ่องปัญญา มัธยมศึกษาปีที่ 1 0828932792 โรงเรียนอนุบาลวังดิน
2 3 พ.ค. 2563 11:39:40 นางสาวกมลลักษณ์ บำรุงราษฎร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 0986982698 เวียงเจดีย์วิทยา
1 3 พ.ค. 2563 09:46:49 เด็กหญิงกชกร วงศ์คำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0840275539 หล่ายท่า